xzjgw 发表于 2017-1-9 10:18

<p style="margin: 0pt 15pt 0pt 0pt; padding: 0pt; text-align: left; text-indent: 28pt; vertical-align: top; mso-pagination: widow-orphan;"><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体">为了更清晰的看待或理解甲骨文</font>“凡”字形的形态观念,我们可以通过对甲骨文凡字形与甲骨文高字形的解构分析来研究考察。</span></p>
<p style="margin: 0pt 15pt 0pt 0pt; padding: 0pt; text-align: left; text-indent: 28pt; vertical-align: top; mso-pagination: widow-orphan;"><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体"><img border="0" src="/forum/ewebeditor/uploadfile/2017/01/09/20170109101758604.jpg"></font></span></span></p>
<p style="margin: 0pt 15pt 0pt 0pt; padding: 0pt; text-align: left; text-indent: 28pt; vertical-align: top; mso-pagination: widow-orphan;"><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体">首先,我们通过凡字形的构成解析先来理一理构成</font>“凡”的构件所会意出来的形态观念,凡从两个平行的短的直线线段在两个竖直的长的直线线段之间构成会意形态,两个平行的短的直线线段受到两个竖直的长的直线线段的限定,形成一个类似“梯子”状的平面图形。两个平行的短的直线线段在文字观念(意义)上是数字二,其所呈现出来的是一的累积形式,一除了是数字一以外,其直线线段呈现的是水平方向上延展(即点的移动轨迹)。而两个竖直的长的直线线段在文字观念(意义)上是数字二十,其所呈现出来的是丨的累积形式,丨除了是数字十以外,其直线线段呈现的是竖直方向上延展(即点的移动轨迹,《说文解字》所谓的“上下通也)。那么,一是否可以解释为“左右通也”?二在丨丨之间的构成,是否可以理解成“具有累积性质的可上下延展的”观念形态,其除了平面形式的表现以外,是否具有表达立体空间的形态本质?其构成是否可以认为是二在丨丨之间的会意?我们可以在甲骨文高字形的解构当中了进一步的验证。</span></p>
<p><br>
</p>

xzjgw 发表于 2017-1-9 10:22

<p style="margin: 0pt; text-align: left; line-height: 140%; text-indent: 28pt; mso-pagination: widow-orphan;"><span style='line-height: 140%; letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体">甲骨文高字形从亼从凡从冂从口会意,《说文解字》释高:</font></span><span style='background: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); line-height: 140%; font-family: 宋体; font-size: 15pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-shading: rgb(255, 255, 255);'><font face="宋体">崇也。象臺觀高之形。从冂口。與倉、舍同意。古牢切</font></span></p>
<p style="margin: 0pt; text-align: left; line-height: 140%; text-indent: 28pt; mso-pagination: widow-orphan;"><span style='background: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); line-height: 140%; font-family: 宋体; font-size: 15pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-shading: rgb(255, 255, 255);'><span style='line-height: 140%; letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体"><img border="0" src="/forum/ewebeditor/uploadfile/2017/01/09/20170109101910482.jpg"></font></span></span></p>
<p style="margin: 0pt; text-align: left; line-height: 140%; text-indent: 28pt; mso-pagination: widow-orphan;"><span style='background: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); line-height: 140%; font-family: 宋体; font-size: 15pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-shading: rgb(255, 255, 255);'><font face="宋体">我们通过甲骨文高字形的比较发现在亼与冂之间的凡形,有三种表现形式,即丨丨形,冂形,凡形。三者的丨丨共形之间呈递进形式,即从无到有,从一到二之累积,这说明凡形</font></span><span style='line-height: 140%; letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体">可以理解成</font>“具有累积性质的可上下延展的”观念形态,可以肯定是二在丨丨之间的会意,再由高的崇高与</span><span style='background: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); line-height: 140%; font-family: 宋体; font-size: 15pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-shading: rgb(255, 255, 255);'><font face="宋体">臺觀高</font></span><span style='background: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); line-height: 140%; font-family: 宋体; font-size: 15pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-shading: rgb(255, 255, 255);'><font face="宋体">与</font></span><span style='background: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); line-height: 140%; font-family: 宋体; font-size: 15pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-shading: rgb(255, 255, 255);'><font face="宋体">倉、舍同意</font></span><span style='background: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); line-height: 140%; font-family: 宋体; font-size: 15pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-shading: rgb(255, 255, 255);'><font face="宋体">的</font></span><span style='line-height: 140%; letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体">意义而言,说明凡具有表达立体空间的形态本质。</font></span></p>
<p style="margin: 0pt; text-align: left; line-height: 140%; text-indent: 28pt; mso-pagination: widow-orphan;"><span style='line-height: 140%; letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><span style='line-height: 140%; letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体"><img border="0" src="/forum/ewebeditor/uploadfile/2017/01/09/20170109101955090.jpg"></font></span></span></p>
<p style="margin: 0pt 15pt 0pt 0pt; padding: 0pt; text-align: left; text-indent: 28pt; vertical-align: top; mso-pagination: widow-orphan;"><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体">上面这些梳理,会帮助我们更好的理解</font></span><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体">《说文》释凡</font></span><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体">所谓的</font>“</span><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体">最括也。</font></span><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'>”“</span><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体">从二,二,偶也。</font></span><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'>”,以及勇者所谓</span><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体">凡者,周盘(静态)类与般旋(动态)类之观念标识,源于先古人表达太阳及其运行的一种观念形态。其类属包括</font>“同”之“管状”貌。所从二,重叠之状貌,故一之加减可表范围大小之距与程度之限</span><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体">。</font></span></p>
<p style="margin: 0pt 15pt 0pt 0pt; padding: 0pt; text-align: left; text-indent: 28pt; vertical-align: top; mso-pagination: widow-orphan;"><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><span style='line-height: 140%; letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体"><img border="0" src="/forum/ewebeditor/uploadfile/2017/01/09/20170109102038720.jpg"></font></span></span></p>
<p style="margin: 0pt 15pt 0pt 0pt; padding: 0pt; text-align: left; text-indent: 28pt; vertical-align: top; mso-pagination: widow-orphan;"><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体">并且,由此,我们可以体会甲骨文以前所谓系统文字的过渡形式,建立起与上古文化一脉相承的桥梁与联系。</font></span></p>
<p style="margin: 0pt 15pt 0pt 0pt; padding: 0pt; text-align: left; text-indent: 28pt; vertical-align: top; mso-pagination: widow-orphan;"><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><span style='line-height: 140%; letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体"><img border="0" src="/forum/ewebeditor/uploadfile/2017/01/09/20170109102134094.gif"></font></span></span></p>
<p style="margin: 0pt 15pt 0pt 0pt; padding: 0pt; text-align: left; text-indent: 28pt; vertical-align: top; mso-pagination: widow-orphan;"><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体">也因此,我们可以破解一些未解之谜:甲骨文与金文氾字形。</font></span></p>
<p style="margin: 0pt 15pt 0pt 0pt; padding: 0pt; text-align: left; text-indent: 28pt; vertical-align: top; mso-pagination: widow-orphan;"><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><br>
</span></p>
<p style="margin: 0pt 15pt 0pt 0pt; padding: 0pt; text-align: left; text-indent: 28pt; vertical-align: top; mso-pagination: widow-orphan;"><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><br>
</span></p>
<p style="margin: 0pt 15pt 0pt 0pt; padding: 0pt; text-align: left; text-indent: 28pt; vertical-align: top; mso-pagination: widow-orphan;"><span style='letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><span style='line-height: 140%; letter-spacing: 0pt; font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体"><img border="0" src="/forum/ewebeditor/uploadfile/2017/01/09/20170109102203574.jpg"></font></span></span></p>
<p><br>
</p>

读始能校斋 发表于 2017-1-10 00:40

“牛”、“屮”的差异如此之大,在所谓甲骨文中竟然时常混同,楼主为何不反思?

读始能校斋 发表于 2017-1-10 21:34

读始能校斋 发表于 2017-1-10 00:40 static/image/common/back.gif
“牛”、“屮”的差异如% ...

甲骨文,号称最早的成系统的汉文字,有诈!如章太炎所断定,它是近现代伪造的文字。所以,才会出现种种莫名其妙的混讹现象。之、生、有;使(吏)、事;王、立。

读始能校斋 发表于 2017-1-11 22:20

读始能校斋 发表于 2017-1-10 21:34 static/image/common/back.gif
甲骨文,号称最早的成%B ...

牛不过是屮的成熟者,即屮是初生情形,而牛是壮成情形,两者没有本质区别,只有小大之分。屮或牛,两者的文字意义皆源于其“上进”的形态及其对“成长过程”情形之固化。屮以其“才见”之初,表“上进”之小物,牛以其“挺拔”之壮,表“成熟”之大物。
____________________________________________________
汉字是象形文字,望文即可知义。因此,古人创制字的时候,一定会选取最能反映意涵、最具突出特征的字形,这类字形必须是区别分明的。人见“屮”,即认之为草,春夏生长旺盛、颜色翠绿之草,不会是萌芽状态的草,也不会是开花结籽、颜色枯黄的草。人见“牛”,即认之为牛,头长弯角、两耳成行之成牛,不会是未长角或短角的牛犊。只有如此这般,我们才能望文见义。
    “生”字,从牛从一。战国楚简“生”字即是如此。为什么从牛从一?因为汉字是象形文字,要表示抽象概念就必须借助简单的字形。古人造字时,对于“生”字,有多种借形的选择。但最后独具慧眼地选择了牛。因为牛是站立生产,牛仔着地,即可爬起走动。牛仔在母牛体内是活的,它出生着地后,更进一步展现了生命的现象,所谓生生不息也。
   《说文》:“生,进也,象草木生出土上”。此说解有误,大概未见古文“生”字之故,直把“牛”字当“屮”字,直接省去“生”字中间一横不理睬。造伪甲骨文的人则依葫芦画瓢,所以就出现从屮从一之“生”字。并且,此“屮”字不伦不类,使“生”字跟“之”字无甚差别。这样错乱的现象,一百多年来学者们竟然完全忽视掉,真是怪事一桩!
   
故,后世以屮之初小形态寓植物之草,以牛之壮大形态寓动物之牛。

读始能校斋 发表于 2017-1-11 22:23

牛不过是屮的成熟者,即屮是初生情形,而牛是壮成情形,两者没有本质区别,只有小大之分。屮或牛,两者的文字意义皆源于其“上进”的形态及其对“成长过程”情形之固化。屮以其“才见”之初,表“上进”之小物,牛以其“挺拔”之壮,表“成熟”之大物。故,后世以屮之初小形态寓植物之草,以牛之壮大形态寓动物之牛。
____________________________________________________


汉字是象形文字,望文即可知义。因此,古人创制字的时候,一定会选取最能反映意涵、最具突出特征的字形,这类字形必须是区别分明的。人见“屮”,即认之为草,春夏生长旺盛、颜色翠绿之草,不会是萌芽状态的草,也不会是开花结籽、颜色枯黄的草。人见“牛”,即认之为牛,头长弯角、两耳成行之成牛,不会是未长角或短角的牛犊。只有如此这般,我们才能望文见义。 “生”字,从牛从一。战国楚简“生”字即是如此。为什么从牛从一?因为汉字是象形文字,要表示抽象概念就必须借助简单的字形。古人造字时,对于“生”字,有多种借形的选择。但最后独具慧眼地选择了牛。因为牛是站立生产,牛仔着地,即可爬起走动。牛仔在母牛体内是活的,它出生着地后,更进一步展现了生命的现象,所谓生生不息也。 《说文》:“生,进也,象草木生出土上”。此说解有误,大概未见古文“生”字之故,直把“牛”字当“屮”字,直接省去“生”字中间一横不理睬。造伪甲骨文的人则依葫芦画瓢,所以就出现从屮从一之“生”字。并且,此“屮”字不伦不类,使“生”字跟“之”字无甚差别。这样错乱的现象,一百多年来学者们竟然完全忽视掉,真是怪事一桩!

xzjgw 发表于 2017-1-14 15:42

本帖最后由 xzjgw 于 2017-1-14 15:45 编辑 <br /><br /><p><span style="font-size: 14pt;">我们继续了解屮与牛的形态关系,对甲骨文未字形的解构分析:</span></p>
<p><img border="0" src="/forum/ewebeditor/uploadfile/2017/01/14/20170114154257355.jpg"></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">
由图中1,2可知,古人的×形,只是书写刻划“木”形的简便形式,在解构时是可以分别处理的。</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">
由图中3,4可知,古人丨的左右所形成的v形与类似凵形,在观念表达上只是“初枝”与“壮枝”的变化形式。</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">
由此可知,屮与牛的表达的基础观念不过是“草木”类上部向上生长的状态,甲骨文未字形的上部之所以以“牛”形来表达,与未的字义当中表达是一致。</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">
《说文解字》释未:味也。六月,滋味也。五行,木<strong>老</strong>於未。象木重枝葉也。</span></p>

xzjgw 发表于 2017-1-14 22:44

读始能校斋 发表于 2017-1-11 22:23 static/image/common/back.gif
牛不过是屮的成熟者,即% ...

<p style="margin: 5pt 0pt; mso-pagination: widow-orphan;"><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'>16楼</span><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体">的</font></span><u><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 14pt; text-decoration: underline; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt; text-underline: single;'><font face="宋体">读始能校斋</font></span></u><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体">先生认为:</font></span><b><span style='color: rgb(68, 114, 196); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><font face="宋体">人见</font>“牛”,即认之为牛,头长弯角、两耳成行之成牛,不会是未长角或短角的牛犊。只有如此这般,我们才能望文见义。</span></b></p>
<p style="margin: 5pt 0pt; mso-pagination: widow-orphan;"><span style='color: rgb(68, 114, 196); font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><strong>&nbsp;</strong><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 0.0000pt;'><img border="0" src="/forum/ewebeditor/uploadfile/2017/01/14/20170114224226307.jpg"></span></span></p>
<p style="margin: 0pt;"><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: normal; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'><font face="宋体">勇者有个问题:</font></span><b><span style='color: rgb(237, 28, 36); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'><font face="宋体">按造型(</font></span></b><b><span style='color: rgb(237, 28, 36); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'><font face="宋体">外部形象特征)</font></span></b><b><span style='color: rgb(237, 28, 36); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'><font face="宋体">的相对</font></span></b><b><span style='color: rgb(237, 28, 36); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'><font face="宋体">一致</font></span></b><b><span style='color: rgb(237, 28, 36); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'><font face="宋体">性与基本逻辑来</font></span></b><b><span style='color: rgb(237, 28, 36); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'><font face="宋体">分析</font></span></b><b><span style='color: rgb(237, 28, 36); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'><font face="宋体">,羊</font></span></b><b><span style='color: rgb(237, 28, 36); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'><font face="宋体">字形</font></span></b><b><span style='color: rgb(237, 28, 36); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'><font face="宋体">中间的丨不出头,那么牛</font></span></b><b><span style='color: rgb(237, 28, 36); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'><font face="宋体">字形</font></span></b><b><span style='color: rgb(237, 28, 36); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'><font face="宋体">也应该不出头。</font></span></b><b><span style='color: rgb(237, 28, 36); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'><font face="宋体">反之,如果牛字形</font></span></b><b><span style='color: rgb(237, 28, 36); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'><font face="宋体">中间的丨</font></span></b><b><span style='color: rgb(237, 28, 36); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'><font face="宋体">出头,那么羊字形也应该出头。</font></span></b></p>
<p style="margin: 0pt;"><b><span style='color: rgb(237, 28, 36); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'><br>
</span></b></p>
<span style='color: rgb(237, 28, 36); font-family: 宋体; font-size: 14pt; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'>
<p style="margin: 0pt; mso-pagination: widow-orphan;"><span style='color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: normal; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'><font face="宋体">有谁能够合理的解释这个</font>“反思”?</span></p>
</span>
<p style="margin: 0pt;"><b><span style='color: rgb(237, 28, 36); font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt;'>&nbsp;</span></b></p>
<p><br>
</p>

读始能校斋 发表于 2017-1-15 22:02

本帖最后由 读始能校斋 于 2017-1-15 22:07 编辑 <br /><br />楼主提出了一个好问题。同是以头表现全体,羊字形中间的丨不出头,牛字形则出了头。这个其实好解释,因为牛脊背高耸,正视牛头的话,会看见牛脊背。<img style="WIDTH: 173px; HEIGHT: 143px" border="0" width="395" height="371" src="/forum/ewebeditor/uploadfile/2017/01/15/20170115220525560.jpg">别忘了,我们人类役使牛时,轭就挂在牛脊背上。<img style="WIDTH: 204px; HEIGHT: 173px" border="0" width="315" height="287" src="/forum/ewebeditor/uploadfile/2017/01/15/20170115220559257.jpg">而羊就没有高耸的脊背。所以,牛字形中间的丨出了头,羊字形中间的丨不出头。<img style="WIDTH: 193px; HEIGHT: 263px" border="0" width="435" height="722" src="/forum/ewebeditor/uploadfile/2017/01/15/20170115220643853.jpg">造字者可谓观察入微!

xzjgw 发表于 2017-1-16 17:53

读始能校斋 发表于 2017-1-15 22:02 static/image/common/back.gif
本帖最后由 读始能校斋 于 2017-1-15 22:07 编辑 楼主提出了%8 ...

<p><span style="font-size: 14pt;">您既然怀疑甲骨文的真实,那我们就举金文“图画”文字的例子来看看,在下面这两个金文“图画”当中有一个是牛头部有突起部分的,我们看到也是属于牛的额头部分(角在其后),也就是说单独表现牛头的绘画本身是不可能出现牛头部以外的其他部位的,这是人类表达某一个具体事物外部特征的基本原则。只有在描绘牛的侧面整体时,我们才有可能判断出哪个部分属于牛背脊。</span></p>
<p><img border="0" src="/forum/ewebeditor/uploadfile/2017/01/16/20170116173950215.png"></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">其实,</span><font size="5"><span style="font-size: 14pt;">金文那</span><span style="font-size: 14pt;">个</span><span style="font-size: 14pt;">牛头部有突起部分的</span><span style="font-size: 14pt;">“图画”,完全是为了配合体现或解释性表现“金文牛字形”的一种具象表现形式而已,绝不是“金文牛字形”来源或简化自这个“图画”形式。本末一定要搞清楚。</span></font></p>
<p><font size="5"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-size: 14pt;"><img border="0" src="/forum/ewebeditor/uploadfile/2017/01/16/20170116175342990.gif"></span></span></font></p>
<p><font size="5"></font><br>
</p>
页: 1 [2] 3 4 5
查看完整版本: 从屮与牛的关系来看文字的本质